Førstehjælp ved ætsning af øjnene

Beskyt dine øjne mod kemikalier og anden forurening

Vores øjne er et af de absolut vigtigste organer vi har. Enhver skade på øjnene kan medføre alt fra kortvarig irritation til kroniske og stærkt invaliderende skader.

Alt arbejde som foregår enten i et miljø med meget støv og smuds som fx på et værksted, eller hvor selve arbejdets art i sig selv medfører forurening af luften kan medføre irritation af øjnene. Dette kan fx være i brancher med bearbejdning af træ, metal eller lignende.

Ved forurening af øjnene med fx metalsplinter kan vores øjne i værste fald tage varig skade. Men specielt ved arbejde med ætsende stoffer hvor man ved et uheld blive ramt i øjnene af sprøjtende væsker, er der risiko for alvorlige blivende øjenskader.

Hvad sker der når øjet påvirkes af ætsende stoffer?

Alle syrer, baser og andre organiske opløsningsmidler har en lokalirriterende virkning som kan ødelægge vores væv og organer som fx øjnene.

I langt de fleste tilfælde med ætseskader i øjnene vil der i umiddelbar forlængelse af skadens opståen forekomme svie og smerte i selve øjet, men også i området rundt om øjnene.

Meget ofte vil øjet blive rødt og begynde at løbe i vand, ligesom der kan opstå stor lysfølsomhed.

Selve graden af øjenskaden vil ofte variere afhængig af hvilken type ætsende stof der er tale om, samt mængden.

Ved ætsning af øjnene kan dette medføre dannelse af sår på såvel hornhinde som øjets slimhinde. Desuden kan tårekanalerne lide alvorlig skade.

Selve skadens sværhedsgrad afhænger som nævnt dels af typen af det ætsende stof, den mængde som øjet rammes af, og – ikke mindst, hvor hurtigt førstehjælpen påbegyndes.

Førstehjælp ved øjenskader

Uanset om skaden er forårsaget af støv, smuds og snavs eller mere alvorligt, ætsende stoffer som syre eller base, er det vigtigt at førstehjælpen iværksættes så hurtigt som muligt.

Specielt ved ætseskader skal der handles øjeblikkeligt så risikoen for alvorlig skade reduceres.

I ethvert miljø hvor der arbejdes med ætsende væsker eller -stoffer samt andre typer af kilder som kan forurene øjnene, bør der være adgang til vand i rigelige mængder, så førstehjælpen kan påbegyndes øjeblikkeligt.

 

Skyl med sterilt vand

For at undgå yderligere inficering af øjnene, er det bedst at skylle et forurenet øje med en speciel øjenskyllevæske. Ofte anvendes en steril 0,9 % saltopløsning (NatriumClorid).

Øjenskyllevæske som er specielt beregnet til førstehjælp ved forurening af øjnene leveres i praktiske emballager. Øjenskyllevæsken kan dermed nemt transporteres rundt på arbejdspladsen, fx på byggepladsen, i håndværkervarevognen, på rengøringsvognene i rengøringsfirmaer m.v., så denne altid er inden for rækkevidde.

Øjenskyllevæske kan desuden placeres i områder med forøget risiko for forurening af øjnene i specielle øjenskyllestationer. Det kan fx være i erhvervskøkkenet, i produktionen, lager m.v.

Under skylningen er det vigtigt at eventuelle kontaktlinser, så vidt det overhovedet er muligt tages ud. På den måde er det muligt for væsken at skylle hele øjet.

På samme måde er det vigtigt at øjet holdes “tvangs” åbent under selve skylningen. Dette gøres nemmest med tommel og pegefinger, enten af den tilskadekomne eller en hjælper.

Som førstehjælper skelner man ikke mellem syre og base når der skal ydes førstehjælp ved ætseskader på øjnene. Men base udløser generelt en markant værre skade som nemmere bliver mere omfangsrig med bl.a. dybere skade på organisk væv.

Skylletiden skal derfor ALTID fortsættes i 10-20 minutter ved syre, og endnu længere ved skader udløst af basiske stoffer og væsker. Det er derfor vitalt at det ætsende stof fortyndes så meget som muligt eller helt bortskylles.

Er det kun det ene øje der er ramt af den ætsende væske, er det vigtigt at det andet øje holdes lukket mens der skylles. I dette tilfælde skylles fra næseryggen/roden og ud mod siden af ansigtet. Hermed minimeres risikoen for at det raske øje skylles med syre/baseholdigt vand.

Fortsæt altid skylningen til behandlingen overtages af læge/ambulance/skadestue.

Kontakt altid læge ved ætseskader af øjnene

Ved enhver forurening af øjnene med ætsende stoffer og væsker skal lægen altid kontaktes.

Som ved enhver anden alvorlig ulykke, er det vigtigt at lægen får så mange og præcise oplysninger om skaden som muligt.

Lægen vil bl.a. gerne vide hvilket stof der er tale om. Medbring derfor om muligt emballage på stoffet samt produktdatablad hvis et sådant findes, så lægen præcis kan se hvilket stof det drejer sig om.

Det er også vigtigt at informere lægen om hvilken type førstehjælp der er givet, varigheden (skylletiden) samt hvor lang tid det er siden skaden er påført.

Alt dette er med til at give lægen de informationer der er brug for, så den rigtige behandling kan iværksættes.

Sådan forebygges øjenskader

Effektiv forebyggelse af øjenskader er altid bedre end hurtig og effektiv førstehjælp og behandling efter at skaden er sket.

Det er derfor vigtigt på forhånd at gennemgå sikkerheden ved håndtering, opbevaring, behandling/bearbejdning og transport af stoffer som kan medføre forurening eller ætsning af øjnene.

Brug af beskyttelsesbriller bør desuden være en førsteprioritet ved ethvert arbejde med stoffer eller andre forurenende kilder som kan medføre beskadigelse af øjnene

Desuden er det en rigtig god idé at medarbejdere der til daglig er beskæftiget med arbejde der indebærer risiko for øjenskader er uddannet i førstehjælp. På den måde vil det være muligt at iværksætte den rigtige førstehjælp straks skaden er opstået.