Arbejdsmiljø og sikkerhed

Forebyggelse af arbejdsulykker

Sådan reducerer du risikoen for ulykker på din arbejdsplads

I Danmark anmeldes årligt flere end 40.000 arbejdsulykker. Mange af alvorlig karakter og nogle af dem desværre med dødelig udgang. Andre igen resulterer i længerevarende sygefravær. Det vil nok være rimelig optimistisk at forestille sig, at arbejdsulykker helt kan undgås, men med lidt omtanke og et fælles ønske og en målrettet indsats fra ledelse og medarbejdere om at øge tryghed og sikkerhed på arbejdspladsen, kan mange ulykker undgås.

Arbejdsulykker har både menneskelige og økonomiske omkostninger

En arbejdsulykke vil altid have konsekvenser af den ene eller anden art. Både for den medarbejder der kommer til skade, men ikke mindst for virksomheden.

Typisk vil en arbejdsulykke kunne medføre at medarbejderen sygemeldes for en kortere eller længere periode – eller måske – i værste konsekvens – helt må ophøre med at arbejde.

Dette vil ikke alene påvirke den enkelte medarbejder økonomisk, det vil i allerhøjeste grad også ramme socialt.

For arbejdspladsen vil en arbejdsulykke desuden kunne betyde nedsat produktivitet med økonomiske tab til følge. Må medarbejderen helt stoppe efter en arbejdsulykke kan dette yderligere betyde tab af knowhow som kan være uoverskuelig. Ofte vil en alvorlig arbejdsulykke også betyde flere omkostninger til bl.a. rekruttering, oplæring og uddannelse af nye medarbejdere.

Der er altså mange gode årsager til at ledelse og medarbejdere i fælleskab arbejder for at sikre arbejdspladsen mod ulykker.

15 tips til en sikker arbejdsplads

Nedenfor får du nogle simple men effektive tips og grundprincipper for hvordan du og dine kollegaer kan forebygge ulykker på jeres arbejdsplads.

 

 1. INTRODUCER OG INFORMER: Alle nye medarbejdere skal introduceres for og informeres om arbejdspladsens regler og aftaler i forhold til sikker adfærd på arbejdspladsen. Herunder bl.a. virksomhedens fysiske indretning, områder hvor der skal iagttages særlige sikkerhedsmæssige hensyn m.v.
 2. INSTRUKTION OG UDDANNELSE: Sørg for at alle medarbejdere til hver en tid er instrueret, uddannet eller omskolet til at anvende maskiner, værktøj, køretøjer m.v. På denne måde sikrer I jer at alt foregår på forsvarlig og lovlig vis.
 3. SERVICÉR: Hold alle maskiner, værktøj, køretøjer m.v. forsvarligt og lovpligtigt serviceret.
 4. HOLD ORDEN: Sørg for at få opbygget en god kultur hvor der er orden og ryddelig. Dette gøres nemmest ved at sikre at alt – bl.a. værktøj, maskiner m.v. har sin egen plads. Kemikalier skal sorteres og have en egnet plads som både gør dem tilgængelige, men samtidig sikre i forhold til personskade, brand og anden miljømæssig hensyntagen.
  Iagttag bl.a. at lovpligtige datasikkerhedsblade for kemikalier og giftstoffer er tilgængelige. Lageret skal være indrettet efter en planlagt systematik som båd er overskuelig og gør det nemt og forsvarligt at håndtere varer.
 5. HOLD RENT: Lav rutiner for regelmæssig rengøring så arbejdspladsen altid er ren og hygiejnisk. Vigtigt er at træne medarbejderne til selv at bidrage til at holde arbejdspladsen ren og ryddelig. Herunder hører også at den enkelte medarbejder selv tørrer op efter sig, når noget fx spildes på gulvet og andre steder hvor der færdes mennesker. Fjern affald regelmæssigt fra arbejdsområder, og sørg for bortskaffelse efter faste intervaller.
 6. STYR PÅ KABLER, GULVTÆPPER M.V.: Mange uheld og ulykker sker ved snublen, fald eller glid fra samme niveau. Det kan bl.a. være på grund af frilagte el-kabler- og ledninger, kabler fra IT-udstyr, løse gulvtæpper og måtter, skæve og knækkede fliser og lignende. Sørg derfor for at kabelføringen sker forsvarligt – også den midlertidige. Vær opmærksom på at kabelkasser, kabler m.v. fastgøres til vægge eller andre faste installationer, så ingen kan snuble i dem.
  Læg specielle skridsikre gummimåtter under løse måtter og tæpper og fastgør gulvtæpper til underlaget med specielle fastgøringstaper. Knækkede og ødelagte gulvfliser skal udskiftes, huller i asfalten repareres repareres, og områder som regelmæssigt bliver glatte, skal markeres.
 7. PAS PÅ SKARPE GENSTANDE: Vær opmærksom på skarpe genstande som knive, sakse, maskiner m.v. så disse opbevares og håndteres forsvarligt. Et særligt fokusområde bør også være på bortskaffelse af genstande som medarbejdere eller renovationsarbejdere kan skære eller stikke sig på. Dette kan eksempelvis være glas, skarpe metalgenstande, metalspåner og lignende. Sørg for at denne type affald er forsvarligt indpakket og mærket.
 8. NEDSTYRTNINGSFARE: Vær opmærksom på at varer, maskiner og andre genstande som opbevares i højden er placeres korrekt og forsvarligt, så det ikke risikerer at falde ned og ramme forbipasserende. Sørg samtidig for at der ikke opbevares mere end reoler og andre opbevaringssteder er beregnet til.
 9. SKILTNING: Opsæt skilte i form af fx advarselsskilte, påbudsskilte og forbudsskilte og informér medarbejderne om deres betydning. På denne måde er alle der færdes i arealerne bekendte med disse regulativer.
 10. UDNÆVN EN ANSVARLIG: Alle skal tage ansvar på en arbejdsplads når det drejer sig om medarbejdernes sikkerhed. Men samtidig er det en rigtig god idé, at der officielt udnævnes en eller flere personer som har det daglige ansvar for sikkerheden. Har arbejdspladsen 10 eller flere medarbejdere, er der krav om oprettelse af en egentlig arbejdsmiljøorganisation, en såkaldt AMO.
 11. SIKKERHEDSUDSTYR OG SIKKERHEDSDATABLADE: Forebyg ulykker med det rigtige udstyr og instruktioner i korrekt anvendelse. Sikkerhedsudstyr kan være alt fra sikkerhedsliner, sikkerhedssko, skridsikre sko, sikkerhedshjelm til skridsikre stiger, afskærmninger m.v.
  Sørg desuden for at sikkerhedsdatablade for de enkelte kemikalier og giftstoffer er tilgængelige for medarbejderne, førstehjælpere og redningsmandskab.
 12. FØRSTEHJÆLPSUDSTYR: Sørg for at arbejdspladsen har det nødvendige førstehjælpsudstyr tilpasset jeres arbejdsplads og dens daglige arbejdsopgaver. Det kan være alt fra førstehjælpskasser, øjenskyllestationer, nødbruser, brandslukningsudstyr og hjertestarter.
 13. UDDANNELSE I FØRSTEHJÆLP OG BRANDBEKÆMPELSE: Få medarbejderne uddannet i førstehjælp og hjertestarter og elementær brandbekæmpelse. På den måde kan den nødvendige hjælp iværksættes på forsvarlig vis inden det professionelle mandskab fra ambulance, læge og brandvæsen når frem.
 14. BEREDSKABSPLANER: Få udarbejdet en beredskabs- og evakueringsplan så alle er bevidste om hvad deres opgave er i forbindelse med en nødsituation som fx brand, akut livstruende sygdom, ulykke, kemikalisudslip eller lignende. Og – ikke mindst – sørg for at holde denne opdateret.
 15. REGELMÆSSIG SIKKERHEDSGENNEMGANG: Vi bliver blinde for sikkerhedsmæssige risici når vi har vores daglige gang på arbejdspladsen. Derfor er det en god idé årligt eller med et andet fast interval at lade en ekstern rådgiver gennemgå jeres arbejdsplads for eventuelle sikkerhedsmæssige fælder som kan føre til uheld og egentlige arbejdsulykker.