Førstehjælp og hjertestarter

Førstehjælp på skemaet i folkeskolen

Førstehjælp for folkeskoleelever er lovpligtigt

Sygdom og ulykke kan ramme os alle – uanset alder og køn. Ved eksempelvis et hjertestop er det altafgørende at den hjertestopramte øjeblikkeligt får hjælp fra tilstedeværende hvis genoplivningsforsøget skal lykkes. Med andre ord, så er det yderst vigtigt at så mange som muligt er uddannet i førstehjælp og genoplivning med hjertestarter. 

Det redder liv når børn og unge er uddannet i førstehjælp

Det ligger nogenlunde konstant at 3.500-4.000 mennesker i Danmark hvert år bliver ramt af et hjertestop udenfor hospital. Derimod er antallet der overlever meget forskelligt – både fra land til land, og fra år til år. I Danmark overlevede eksempelvis kun ca. 5 % for ganske få år siden, mens tallet her i 2018 er på ca. 13 %. Omregnet i menneskeliv, så er det kun ca. 400-500 der overlever deres hjertestop.

Det er en glædelig nyhed at tallet er stigende, men stadig en rigtig trist statistik. Derimod er det en statistik, som relativt nemt kan ændres hvis vi ønsker det.

Løsningen er lige for: Bedre uddannelse af befolkningen i at kunne redde liv!

 

Folkeskoleelever kan øge andelen af overlevende ved hjertestop

Et rigtigt godt sted at uddanne mange i førstehjælp på kort tid er i grundskolen (folkeskoler, friskoler, privatskoler etc.). Her er mange børn og unge nemlig samlet hver dag. Det har man vidst – og benyttet sig af i Norge i mange år, hvilket er en væsentlig årsag til at 3 gange så mange overlever hjertestop i Norge vs. Danmark.

Gennem uddannelse af børn og unge i grundlæggende færdigheder i førstehjælp, opnår man flere ting på samme tid. Dels at kunne uddanne mange på kort tid. Men en mindst lige så vigtig detalje er at børn og unge som udgangspunkt er nysgerrige, og gerne vil lære nyt. Ikke mindst førstehjælp.

Børn og unge har generelt nemt ved at lære, og deltager som oftest uden videre i øvelser og cases når der trænes førstehjælp.

Dermed opnår de oftest nemt færdigheder som senere i voksenlivet kan komme andre til gode.

I Dagens Danmark er det ca. 65 % der får hjælp af tilstedeværende hvis de falder om med et hjertestop udenfor hospital. For få år siden var det tal ca. 30 %.

Det går altså den rigtige vej. Men der er stadig et stykke op til hvad de formår i Norge. I Stavanger ligger dette tal helt oppe på 73 %

Med andre ord, så tager Nordmændene ansvar og handler når de ser et medmenneske bliver ramt af hjertestop.

Vi gør det heldigvis også i stigende grad. Og gennem uddannelse af grundskolens elever, må vi alt andet lige kunne forvente at andelen af danskere der træder til vil stige markant.

Førstehjælp i grundskolen er et lovkrav

Siden 2005 har det været obligatorisk for grundskolerne i Danmark at undervise i førstehjælp. Et tiltag som alt andet lige, bør medvirke til at flere danskere overlever hvis deres hjerte pludseligt ophører med at pumpe.

Desværre gjorde Folketinget kun deres arbejde halvt færdigt da de vedtog den obligatoriske førstehjælp for flere end 10 år siden. Førstehjælpsundervisningen blev nemlig lagt ind under det timeløse fag Færdselslære. Samtidig undlod man at få opstillet kompetencemål for læringen, ligesom det heller ikke blev fastslået præcist, hvilken rolle lærerne skulle have i det uvante fag.

Kun et relativt fåtal af de danske folkeskolelærere/grundskolelærere er selv uddannet i førstehjælp, og endnu færre er formodentligt uddannet på den obligatoriske uddannelse som førstehjælpsinstruktør.

Dermed har elevernes undervisere i førstehjælp reelt set ingen hverken praktisk eller teoretisk ballast til at undervise i faget førstehjælp.

Dermed satte man skoleledelsen og underviserne på de enkelte skoler i en uholdbar situation.

På den ene side forlanger lovgiverne at loven overholdes. Men samtidig undlader man at give skolerne de redskaber de skal bruge for at leve op til lovkravet. Dermed obstrueres den unikke chance for at give alle eleverne nogle brugbare kompetencer i at kunne redde liv.

Hvordan sikrer skolerne sig at eleverne bliver uddannet i førstehjælp?

Siden loven om obligatorisk førstehjælp i grundskolen blev vedtaget i 2005 er interessen for førstehjælp steget betragteligt i den danske befolkning.

Et stigende antal danskere deltager i førstehjælpsundervisning og får eksempelvis regelmæssigt tilbudt at deltage i kurser i førstehjælp gennem deres arbejdsplads. På samme måde er det i dag et lovkrav at alle køreskoleelever skal have gennemgået et 8 timers færdselsrelateret kursus i førstehjælp og genoplivning med hjertestarter.

Me andre ord, så er der stor fokus på vigtigheden af at kunne redde liv.

Alt andet lige må man derfor forvente at bl.a. forældre vil lægge pres på skolerne for at sikre at deres børn bliver undervist i basal førstehjælp med Hjerte-Lunge-Redning – og måske endda genoplivning med hjertestarter.

Samtidig er myndighederne på baggrund af en stor Gallupundersøgelse foretaget af hjerteforeningen blevet gjort opmærksom på, at kun ca. 40 % af grundskolerne har fået førstehjælp implementeret i undervisningen. Et meget stort flertal af skolerne overholder derfor af forskellige årsager ikke loven.

Grundskolerne vil derfor i fremtiden blive mødt med forventninger fra dens interessenter om, at de unge har tilegnet sig nogle brugbare førstehjælpskompetencer, når de efter 9´ende klasse forlader grundskolen.

Dette betyder alt andet lige, at uddannelse af folkeskoleeleverne i førstehjælp i grundskolen skal gentænkes.

Først og fremmest er det nødvendigt at få uddannet de relevante folkeskolelærere/grundskolelærere i førstehjælp og genoplivning med hjertestarter, hvis man ønsker at benytte egne undervisere.

Uden selv at besidde de mest basale færdigheder i førstehjælp og have et grundlæggende kendskab til internationale guidelines for genoplivning, vil man næppe kunne levere en brugbar og relevant undervisning.

Lovgivningen foreskriver desværre ikke at underviserne i grundskolen skal være uddannet egentlige førstehjælpsinstruktører. Dermed er der heller ikke et krav om at underviserne løbende skal leve op til kravet om efteruddannelse. Altså en fortsat vedligeholdelse af de mest basale kompetencer samt viden om nyest guidelines for genoplivning og “best practice” for førstehjælp, indsigt i nye metoder og studier for genoplivning og andre former for førstehjælp ved ulykke og akut sygdom.

Dette må alt andet lige kunne opleves gennem usikkerhed i undervisningen med eksempelvis fejlbehæftede informationer og instruktioner om fx basal genoplivning – og dermed skabe stor utryghed blandt underviserne – og ikke mindst deres elever.

Anvend faguddannede undervisere i førstehjælp på skolerne

En relativ nem – og meget brugbar løsning på udfordringerne i grundskolerne, er ganske enkelt at invitere de professionelle inden for skolens porte.

Ved at etablere et samarbejde med virksomheder med uddannede førstehjælpsinstruktører med baggrunde fra akut-tjenesten som eksempelvis ambulancereddere, opnås der generelt højere kvalitet i undervisningen.

Bl.a. er undervisningsmaterialet udviklet af fagfolk der ved hvilke udfordringer og hvilke risici børn og unge kan møde i deres hverdag. De har erfaring med gennemførelse af netop faget førstehjælp, de anvender gennemprøvede cases og rollespil som man ved virker. Og – ikke mindst – er de i stand til at besvare spørgsmål om livreddende og basal førstehjælp fagligt korrekt.

Rent økonomisk vil der også være en gevinst for skolerne. Når man anvender professionelle samarbejdspartnere, som ad hoc, med kort varsel kan indtræde i et undervisningsforløb uden forberedelsestid, bliver omkostningen en relativ lav variabel omkostning for skolen. Dette vil gøre det meget nemmere at overholde lovgivningen – samtidig med at kvaliteten hæves markant.